Keywords:
IT
Country:
Kazakhstan
Contact Person:
Mr.xxxxxxxxx
Phone:
7-7xxxxxxxxx
Company Name:
IT xxxxxxxxx
Keywords:
Used computer equipment
Country:
United States
Contact Person:
Mr.xxxxxxxxx
Phone:
1-7xxxxxxxxx
Company Name:
Infxxxxxxxxx
Keywords:
Used Computers,Used CRT Screens,Used Printers,Used Servers
Country:
Australia
Contact Person:
Mr.xxxxxxxxx
Phone:
61-xxxxxxxxx
Company Name:
Casxxxxxxxxx
Keywords:
USED COMPUTERS,USED BICYCLE,USED TFT MONITOR,USED PANEL
Country:
Japan
Contact Person:
Ms.xxxxxxxxx
Phone:
81-xxxxxxxxx
Company Name:
Pcsxxxxxxxxx
Keywords:
Used Computers,Used telephones,used LCDs,Networking gear,used printers,Computer scrap
Country:
United States
Contact Person:
Mr.xxxxxxxxx
Phone:
011xxxxxxxxx
Company Name:
Tecxxxxxxxxx
Keywords:
Touch panel, membrane, FPC,
Country:
Taiwan
Contact Person:
Mr.xxxxxxxxx
Phone:
886xxxxxxxxx
Company Name:
EEIxxxxxxxxx
Keywords:
5-wire resistive touch panel, surface capacitive touch panel, Projected Capacitive Touch Panel,
Country:
Taiwan
Contact Person:
Mr.xxxxxxxxx
Phone:
886xxxxxxxxx
Company Name:
Aboxxxxxxxxx
Keywords:
Computer Hardware, Hardware / Networking Training, Internet Business Training, Offline / Online Data entry,
Country:
India
Contact Person:
Mr.xxxxxxxxx
Phone:
91-xxxxxxxxx
Company Name:
Micxxxxxxxxx
Keywords:
ewaste recycling, cell phone recycling, reverse logistics
Country:
United States
Contact Person:
Mr.xxxxxxxxx
Phone:
1-9xxxxxxxxx
Company Name:
eWaxxxxxxxxx
Keywords:
Touchscreens, Touch Monitors, Kiosks, SafeTouch
Country:
China
Contact Person:
Mr.xxxxxxxxx
Phone:
86-xxxxxxxxx
Company Name:
Evexxxxxxxxx

Page 1 of 25